Xem bói tử vi

Tử vi trọn đời tuổi THÂN

Xem tử vi tuổi Bính Thân

Sinh năm:1956, 2016 và 2076

Bính Thân Nam mạng
Bính Thân Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Canh Thân

Sinh năm:1920, 1980 và 2040

Canh Thân Nam mạng
Canh Thân Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Giáp Thân

Sinh năm:1944, 2004 và 2064

Giáp Thân Nam mạng
Giáp Thân Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Mậu Thân

Sinh năm:1848, 1908, 1968 và 2028, 2088

Mậu Thân Nam mạng
Mậu Thân Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Nhâm Thân

Sinh năm:1932, 1992 và 2052

Nhâm Thân Nam mạng
Nhâm Thân Nữ mạng