Xem bói tử vi

Tử vi trọn đời tuổi SỬU

Xem tử vi tuổi Ất Sửu

Sinh năm:1745, 1805, 1865, 1925, 1985 và 2045, 2105, 2165

Ất Sửu Nam mạng
Ất Sửu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Đinh Sửu

Sinh năm:1757, 1817, 1877,1937, 1997 ,2057 ,2117, 2177

Đinh Sửu Nam mạng
Đinh Sửu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu

Sinh năm:1769, 1829, 1889,1949, 2009 và 2069

Kỷ Sửu Nam mạng
Kỷ Sửu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Quý Sửu

Sinh năm:1793, 1853, 1913, 1973 và 2033

Quý Sửu Nam mạng
Quý Sửu Nữ mạng


Xem tử vi tuổi Tân Sửu

Sinh năm:1901, 1961, 2021 và 2081

Tân Sửu Nam mạng
Tân Sửu Nữ mạng